WARUNKI GWARANCYJNE

Charakterystyka blatów, umywalek i mebli wykonanych z materiału solid-surface

1. Blaty oraz umywalki wykonywane są manualnie, na indywidualne zamówienie – możliwa jest tolerancja wymiarów do max. 5mm

2. Powierzchnie blatów łączone w sposób bezspoinowy – nie oznacza to jednak, że są one bezwzględnie i zawsze niewidoczne. Bezspoinowe połączenia oznaczają, że klej, którym łączymy powierzchnie jest też budulcem materiału (posiada ten sam pigment co płyta i podobne właściwości – cechuje go 80% wytrzymałości w stosunku do płyty). Połączenie zazwyczaj jest niewidoczne z odległości 1 metra jednak po przyjrzeniu się możemy dostrzec niewielką (nie wiekszą niż 1-milimetrowej szerokości) kreskę  (najczęściej na jasnych i/lub jednolitych powierzchniach).

3. Przy blatach o grubości poniżej 4cm zalecamy stosowanie pełnych wieńców górnych szafek.

Zasady użytkowania blatów, umywalek i mebli wykonanych z materiału solid-surface

1. Blaty, umywalki oraz zlewozmywaki należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Nie należy obciążać blatów poprzez kładzenie bardzo ciężkich przedmiotów oraz wywierać na nie zmiennego i mechanicznego nacisku. Zbyt duże oraz nagłe obciążenie może spowodować pęknięcie blatu, szczególnie na łączeniach blatu oraz w okolicach otworów.

3. Blaty kompozytowe są odporne na temperaturę ale nie należy stawiać bezpośrednio na ich powierzchni gorących przedmiotów takich jak garnki, patelnie itp. zaraz po zdjęciu ich z kuchni gazowej, indukcyjnej, elektrycznej lub innych urządzeń tego typu. Koniecznie należy używać podkładek izolujących (np. takich jak specjalne podkładki na blaty, deski do krojenia itp.). Należy także zwrócić uwagę aby używane na płytach indykcyjnych/ceramicznych/gazowych garnki i patelnie nie wychodziły dnem poza obrys płyty (a więc na powierzchnie blatu).

4. Nie należy kroić bezpośrednio na blacie, gdyż może to spowodować jego porysowanie. Kroić należy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach do krojenia, oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym uszkodzić jego powierzchnię.

Warunki gwarancji i zasady postępowania reklamacyjnego

1. Zleceniobiorca udziela gwarancji na wyprodukowane i zamontowane wyroby na okres 24 miesięcy od daty wystawienia faktury

2. Zleceniobiorca zapewnia, że blaty kompozytowe nie posiadają wad i spełniają swoją funkcję pod warunkiem użytkowania ich w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad użytkowania blatów, a w szczególności zasad wymienionych w Instrukcji Użytkowania Blatów oraz zgodnie z zaleceniami producenta materiału.

Zasady postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku stwierdzenia wady nabywca ma obowiązek dokonać zgłoszenia reklamacyjnego na piśmie na adres: Goncarzewy 1a, 86-014 Sicienko lub mailowo na adres poczta@blaty.eu

2. Zgłoszenie takie powinno zawierać dane takie jak: numer kontaktowy, dane miejsca zamontowania blatu, dane na które ma być kierowana korespondencja, dane zgłaszającego, dokładny opis stwierdzonej wady wraz ze zdjęciami, datę stwierdzenia wady, fakturę wraz z protokołem odbioru.

3. Zleceniobiorca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji. Wykona jedną z poniższych czynności:

 • wystąpi o uzupełnienie dokumentów
 • uzna reklamację i uzgodni termin naprawy wadliwego towaru
 • oddali reklamację i poda uzasadnienie.

W razie wątpliwości zostanie ustalony termin oględzin.

4. Zleceniodawca jest zobowiązany do współdziałania z serwisem Zleceniobiorcy w zakresie realizacji procedury reklamacyjnej, a w szczególności ustalenia akceptowalnego przez obie strony terminu wizyty serwisanta oraz udziału w oględzinach i odbiorze wykonanej naprawy lub wymiany pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

5.Koszty związane z wykonaniem naprawy gwarancyjnej, wynikającej z uznanego zgłoszenia reklamacyjnego ponosi Zleceniobiorca.

6. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zamawiający zostanie obciążony kosztami wynikającymi z kosztów realizacji nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.

Utrata uprawnień i wyłączenia z gwarancji

1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku:

 • napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione
 • użytkowania blatów niezgodnie z przeznaczeniem
 • szkód powstałych podczas zdemontowania i ponownego zamontowania blatu przez osoby do tego nieupoważnione

2. Za wadę nie uznawane będą w szczególności:

 • zmiany zachodzące podczas normalnej eksploatacji wyrobu (miejscowe zmatowienia, ryski itp),
 • wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze blatów lub które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru, a nie zostały zgłoszone przy odbiorze towaru przez Zleceniodawce,
 • uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru,
 • uszkodzenia powstałe w sytuacjach, w których Zleceniodawca podczas dokonania pierwszej naprawy nie zgodził się na inne rozwiązania zapewniające usunięcie wady,
 • wymiary, funkcjonalność, estetyka wyrobu jeżeli był on wykonany zgodnie z podanymi wymiarami lub był zgodny z projektem wykonawczym i był zaakceptowany przez Zleceniodawce
 • wszelkie przeróbki dokonane przez inne podmioty niż Zleceniobiorca
 • jeżeli w umowie nie dokonano zmiany standardu wykonania, wyklucza się wszelkie oczekiwania dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegającego od przyjętego przez Zleceniobiorce standardu.